Magnolia Academy

สำหรับผู้ใช้ Magnolia สามารถศึกษาโซลูชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจหรือนักพัฒนา เรียนรู้ Magnolia ได้ตามความต้องการ

Courses and Content

Magnolia Academy โซลูชันในการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ใช้ Magnolia ประกอบด้วยหลักสูตรวิดีโอออนไลน์ที่เต็มไปด้วยแบบฝึกหัดและเกร็ดความรู้ โดยแนวทางในการใช้โค้ดจะถูกแชร์ใน Git

ซึ่งหลักสูตรแรกสำหรับนักพัฒนา คือการอบรมหัวข้อ Magnolia Website Developer ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Light Development และเครื่องมือ CLI ของ Magnolia เพื่อสร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใน Java

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมหัวข้อ Magnolia Author และ Content Editor สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้ใช้ทางธุรกิจ และผู้จัดสรรเนื้อหาซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Magnolia เป็นเครื่องมือในการเขียนเพื่อจัดการเนื้อหา เผยแพร่หน้าเว็บ และสร้างเว็บไซต์

Join the Academy

All Access Learning Pass

Magnolia Academy โซลูชันในการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ใช้ Magnolia ประกอบด้วยหลักสูตรวิดีโอออนไลน์ที่เต็มไปด้วยแบบฝึกหัดและเกร็ดความรู้ โดยแนวทางในการใช้โค้ดจะถูกแชร์ใน Git

ซึ่งหลักสูตรแรกสำหรับนักพัฒนา คือการอบรมหัวข้อ Magnolia Website Developer ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Light Development และเครื่องมือ CLI ของ Magnolia เพื่อสร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใน Java

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมหัวข้อ Magnolia Author และ Content Editor สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้ใช้ทางธุรกิจ และผู้จัดสรรเนื้อหาซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Magnolia เป็นเครื่องมือในการเขียนเพื่อจัดการเนื้อหา เผยแพร่หน้าเว็บ และสร้างเว็บไซต์

Join the Academy

Customer and Public Account Registration

Customers and freelancers can fill out the form below to register for an account. Registering for an account is free, and it will give you access to our available free courses. Once you have registered in Magnolia Academy, you may upgrade to the “All Access Learning Pass” plan directly.

Customers may purchase bulk “All Access Learning Pass” accounts in the form of tokens. Contact us for bulk-purchase pricing.

Join the Academy

Partner Login or Account Registration

If you have an existing Magnolia LDAP account, you can log in to Magnolia Academy directly using your Magnolia LDAP (or Magnolia JIRA Support) credentials. To sign in, click the "Log in with SAML 2.0" link found below the main login fields.

If you do not have a Magnolia LDAP account, you can register for a standard Magnolia Academy account by filling out the form below. You will then be upgraded to the “All Access Learning Pass” automatically within a few hours.

Magnolia Academy Login

ลงทะเบียนบัญชี Academy

Magnolia Academy โซลูชันในการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ใช้ Magnolia ประกอบด้วยหลักสูตรวิดีโอออนไลน์ที่เต็มไปด้วยแบบฝึกหัดและเกร็ดความรู้ โดยแนวทางในการใช้โค้ดจะถูกแชร์ใน Git

ซึ่งหลักสูตรแรกสำหรับนักพัฒนา คือการอบรมหัวข้อ Magnolia Website Developer ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Light Development และเครื่องมือ CLI ของ Magnolia เพื่อสร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใน Java

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมหัวข้อ Magnolia Author และ Content Editor สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้ใช้ทางธุรกิจ และผู้จัดสรรเนื้อหาซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Magnolia เป็นเครื่องมือในการเขียนเพื่อจัดการเนื้อหา เผยแพร่หน้าเว็บ และสร้างเว็บไซต์